Ad Server và Ad Network

  Ad Server - Máy Chủ Quảng Cáo Là thiết bị/ hệ thống có nhiệm vụ truyền tải/ hiển thị quảng cáo đến đối tượng khách hàng mục tiêu Hiểu đơn giản hơn, Máy Chủ Quảng Cáo là một công cụ được sử dụng bởi các đại lý quảng cáo và/hoặc khách hàng để tạo... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑